Bedir Haber

MBSTS Hadis Usulü sorular

MBSTS Hadis Usulü örnek soru ve cevapları.

MBSTS Hadis Usulü sorular
14.283 views
17 Ocak 2015 - 11:20

1. Bir hadis terimi olarak ‘rihle’ nedir? (a)

a. Hadis ilminde muhaddislerin yeni hadisler öğrenmek için yaptıkları yolculuklardır.

b. Mekkelilerin kış ve yaz yolculuklarıdır.

c. Hadis metinlerine verilen isimdir.

d. **Peygamber **hanımlarından rivayet edilen hadislerdir.

2.Hangisi  mütekaddimûn’a ait eserlerden değildir? (d)

a. el- Muhaddisu’l-fasıl, Râmehurmuzî

b. Marifetu ulûmi’l-hadis, el-Hâkim

c. el- Kifâye, el- Hatip el- Bağdadî

d. el- İlma, Kadı İyaz

3.Hangisi müteahhirûn’a ait eserlerden değildir? (e)

a.el- İlma, Kadı İyaz

b. Ulumi’l- hadis, İbnu’s- Salah

c. Kavaidü’t- tahdîs, Kâsimî

d. Tevcihü’n- Nazar, Cezâirî

e. el- Kifâye, el- Hatip el- Bağdâdî

4.Hangisi  ibn Salah’ın ‘Ulumu’l- hadis’ eserine yazılmış ihtisarlardan değildir? (d)

a. et- Takrîb, en- Nevevî

b. İhtisâru ulûmi’l- Hadis,İbn Kesir

c. Nuhbetü’l- Fiker, İbn Hacer el- Askalanî

d. Tedrîbu’r- Ravî, es- Suyutî

5.Hangisi mütekaddimûn’a ait eserlerlerin özelliklerinden değildir? (d)

a. Konular bab ve nevilere ayrılarak değerlendirilmiştir.

b. Konular senedli bilgilerle işlenmiştir.

c. Usul konularının tamamını kapsamaktadır.

d. Konular senedlerinden arındırılmıştır.

6. Hangisi müteahhirûn’a ait eserlerin özelliklerinden değildir? (d)

a. Konular senedlerinden arındırılmıştır.

b. Konuların münakaşalarını yaparlar.

c. Gelişmeleri ihtiva ederler.

d. İlk yazılanları en cami olanlarıdır.

7. Hangisi hadis usûlü ie ilgili çalışmalardan değildir? (e)

a. Sahih-i Buhari Muhtasarı  Tecrid-i Sarih Tercemesi

b. Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tenkidler, Tayyib Okiç

c.  Hadis İlimleri ve Istılahları, Suphi Salih

d. Hadis Usûlü, Talat Koçyiğit

e. Ruhu’l- Maâni,  Âlûsi

8. **Rasulullah**’ın kelamı sünnetin hangi çeşidini oluşturur? (b)

a. Fiili sünnet

b. Kavli sünnet

c. Takriri sünnet

d. Hulkî sünnet

9. **Rasûlullâh**’ın davranış ve uygulamalarının anlatımı sünnetin hangi çeşididir? (a)

a. Fiilî Sünnet

b. Kavli sünnet

c.Zımnî sünnet

d. Hılkî sünnet

10.**Rasûlullâh**’ın muttalî olduğu herhangi bir olay ya da uygulamayı tasvip ettiğini açıkça belirtmesi takrîrî sünnetin hangi çeşididir? (a)

a.Sarih takrir

b.Zımnî takrir

c.Kavli sünnet

d. Vasfi takrir

11.**Rasulullah**’ın muttalî olduğu herhangi bir olay karşısında sükût buyurması takrîrî sünnetin hangi çeşidini oluşturur? (d)

Moondiggy, tam servis bir dijital pazarlama ajansıdır. İstanbul SEO Ajansı olarak da hizmet veren Moondiggy Dijital Ajans tüm Türkiye’de SEO hizmeti sağlamaktadır.

a. Kavli takrir

b. Sarih takrir

c. Vasfi takrir

d.Zımnî takrir

12. **Rasulullah**’ın ahlakını, şemâilini anlatan sünnet çeşidi nedir? (a)

a. Vasfî sünnet

b. Kavlî sünnet

c. Sarih sünnet

d.Hılkî sünnet

13.Hadisi nakleden ravilerin isim zinciri nasıl adlandırılır? (c)

a. Metin

b.İsnad

c.Sened

d.Cerh
14.Sened denilen raviler zincirini zikretmeye ne ad verilir? (a)

a.İsnad

b.Sened

c.Metin

d.Meal

15. Senedde yer alan şahıslara ne denir?  (b)

a. Rivayet

b. Ravi

c. Tabi

d. Merviy

16. Senedde yer alan ‘haddesenâ’. ‘an’ gibi lafızlara ne isim verilir? (a)

a. Rivayet lafızları

b. Merviy

c. Garibu’l-hadis

d. Vicade

17.Ravilerin rivayet ettikleri hadislere ne isim verilir? (a)

a.Merviyy

b.Rivaye

c. İsnad

d. Sened

18. Ravilerin hadisleri nakletmesine ne isim verilir? (c)

a. Dirayet

b.Tarik

c. Rivayet

d.Tahammül

19. Senedinde beş ravi bulunan hadis, ravi sayısı bakımından nasıl isimlendirilir? (d)

a. Rubai

b. Mutun-u Erbaa

c. Erbaîn

d. Hümasî

20. Hadis metinlerinde yer alan anlaşılması zor ve nadir kullanılan kelimelere ne denir? (a)

a. Garibu’l- hadis

b. Meşakkatü’l-hadis

c. Mücmelü’l-hadis

d. Müpmemü’l-hadis

21. Birbirleriyle çelişkili görünen hadisleri inceleyen ilim nedir? (a)

a. Muhtelifu’l- hadis

b. Münakızu’l-hadis

c. Müşkilü’l-hadis

d. Muhalefetü’l-hadis

22. Hocanın ezberinden veya yazılı bir metinden okuyarak rivayette bulunması,öğrencinin hocadan bizzat duyarak bu rivayeti alması hadis öğretim ve öğrenim (tahammül ve eda) usullerinden hangisidir? (d)

a. Kıraat

b. İcazet

c. Münâvele

d. Sema

23. Hocanın huzurunda talebenin ezber veya elindeki kitaptan okuduğu, hocanın da ezber veya elindeki nüshadan dinlediği hadis öğretim ve öğrenim yolu hangisidir? (c)

a. Sema

b. Kitabet

c. Kıraat

d. İ’lam

24. Hocanın talebesine duyduklarını veya kitaplarını rivayete izin vermesi hangi metodudur? (c)

a. Vicade

b. Kitabet

c. İcazet

d. Kıraat

25. Kendisinden rivayet etmesi için hocanın talebesine kitap veya yazılı bir metin vermesi ,hadis öğrenim metodlarından hangisidir? (a)

a. Münavele

b. İcazet

c. Kitabet

d. Sema

26. Huzurunda bulunmayan talebesi için hocanın hadis yazıp veya yazdırıp vermesi veya göndermesi  hadis öğrenim metodlarından hangisidir? (b)

a. İcazet

b. Kitabet

c. Sema

d. Kıraat

27. Hocanın icazetten söz etmeksizin belli bir hadis veya hadis kitabı için ‘benim rivayetim işte budur’ diyerek açıklamada bulunması hadis öğrenim metodlarından hangisidir? (c)

a. Vicade

b. Sema

c. İ’lam

d. Kıraat

28. Ölmek veya yolculuğa çıkmak üzere olan hocanın rivayet izninden bahsetmeksizin kitabını bir öğrencisine vasiyet etmesi hadis öğrenim  metodlarından hangisidir?(a)

a. Vasiyyet

b. İcazet

c. Kıraat

d. Vesayet

29. Bir kimsenin yazma bir risale veya kitabı bulması hangi hadis öğrenim  metodudur? ( b)

a. İcazet

b. Vicade

c. Vecd

d. Kitabe

30. Hangisi hadis öğrenim  metodlarından biri değildir? (e)

a. Vicade

b. Vasiyyet

c. Sema

d. Münavele

e. Serdiyye

31.Hadislerin aynen **Peygamber**den duyulduğu şekliyle aynı kelimelerle rivayetine ne isim verilir? ( lafzî rivayet)

32. **Peygamber** efendimizin ‘Haramı helal helali haram kılacak şekilde manayı bozmadıkça hadisi değişik lafızlarla rivayet etmenizde bir sakınca yoktur’ sözü hangi rivayet şekline delil gösterilir? ( Manen rivayet)

33. **Peygamber **efendimizin ‘Kim ümmetim için din işlerine ait kırk hadis bellerse **Allah **onu fakihler ve alimler arasında haşreder’ hadisi şerifinden kaynaklanan tasnif devri öncesi rivayet mahsüllerindendir? (c)

a. Cüzler

b. Sahifeler (Hemmam b. Münebbih, es- Sahifetü’s- sahiha)

c. Erbaunlar (  Abdullah b. El- Mübarek  ve Nevevi)

34.Hangisi ale’r-rical sistemle tasnif edilmemiştir? (d)

a. Etraf

b. Mu’cem

c. Müsned

d. Musannef

35. Hangisi ale’l – ebvab sistemle tasnif edilmemiştir? (e)

a. Müstahrec

b. Müstedrek

c. Sünen

d. **Cami**

e. Mu’cem

36. Hangisi ale’l- ebvab sistemle tasnif edilmiştir? (d)

a. Etraf

b. Mu’cem

c. Müsned

d. Musannef

37. Sahabeler **Peygamber**e yakınlık derecesi, **Müslüman **olmadaki önceliği veya kabilelerine göre sıraya konulup, onlardan gelen hadisler isimlerinin altına dercedilir. Bu şekilde meydana gelen ale’r-rical eserlere ne ad verilir? (a)

a. Müsned

b. Musannef

c. Mu’cem

d. Sünen

38. İlk müsned eser örneğinin sahibi kimdir? (b)

a.Ahmed b. Hanbel, Müsned

b. et- Tayalisi, Müsned

c. İbn. Ebi Şeybe, Müsned

d.i.Malik, Müsned

39.Ahmed b. Hanbeli’in kırk bine yakın hadis ihtivâ eden meşhur eseri , hangi sistemle yazılmıştır? (c)

a. Ale’l-ahruf

b.Ale’l- ebvab

c.Ale’r- rical-müsned

d.Ale’r- rical-etraf

40.Hadislerin sahabe, şuyuh veya beldelere göre ve çoğunlukla alfabetik olarak sıralandığı  ale’r- rical eser türü hangisidir? Bu türün en meşhur örneği kime aittir?  (a)

a. Mu’cem ,Taberani

b. Müsned, Ahmed b. Hanbel

c.Sünen, Ebu Davud

d. Sünen,Tirmizî

41. Hadisleri konularına göre tasnif eden bölüm ve babalara ayrılmış hadis eserlerine ne isim verilir? (a)

a. Ale’l- ebvab

b. Ale’r-rical

c. Müsned

d. Etraf

42. Merfû nitelikli ahkam hadislerini fıkıh kitabı tertibi içinde ihtiva eden ale’l –ebvab eserlere ne isim verilir? (b)

a. Müsned

b. Sünen

c. Etraf

d. Mucem

43. Sünen-i Erbaa olarak isimlendirilen kitapların müellifleri arasında hangisi yoktur? (e)

a. Ebû Davud

b. Tirmizi

c. Nesâi

d. İbn Mâce

e. Darimi

44. Sünenlerin muhtevasına mevkuf ve maktu hadislerin ilavesiyle meydana getirilmiş ale’l- ebvab eserlere ne isim verilir? (d)

a. Müsned

b. Etraf

c. Cami

d.Musannef

45. Dini bütün alanlarına dair konuların tamamını kapsayan ale’l- ebvab eserlere ne isim verilir? (a)

a.**Câmi**

b. Müsned

c. Musannef

e. Müstedrek

46. Hangisi **cami **türü eserlere örnek teşkil etmez? (d)

a. Buhari

b. Müslim

c. Tirmizi

d. Ebu Davud

47. Hangisi ale’l- ahruf ( alfabetik) sistemle yazılmamıştır? (e)

a.Suyutî, Camiu’s – Sağîr

b. İbnu’l- esir el- Cezerî,  Camiu’l- Usul

c. Ali el- Müttakî,  Kenzu’l- Ummâl

d. Suyutî, Cem’ul- Cevâmî

e.Nablûsî,  Zehairu’l- Mevaris

48. Hangisi ravinin adalet vasfında aranan  unsurlardan değildir? (e)

a. **Müslüman **olmak

b. Akıl- baliğ olmak

c. Takva sahibi olmak

d. Murûet (insani ve örfi meziyetlere, geleneklere sahip olma)

e. Gaflet ve dalgınlık içinde olmamak

49. Hangisi ravinin zabt sıfatında aranan unsurlardan değildir? (a)

a. Takva sahibi olmak

b. Ezberden naklediyorsa ezberlemiş olmak

c. Kitaptan rivayet ediyorsa kitabını iyi korumuş olmak

d. Mana ile rivayet ediyorsa manayı bozacak unsurları iyi biliyor olmak

e. Uyanık olmak

50. Ravileri adalet ve zabt yönünden tetkik edip değerlendiren bilim dalı nedir? (d)

a. Hadis usulü

b. Hadis tarihi

c. Tenkidu’r-ravi

d.Cerh ve tadil ilmi

51. Hadis ıstılahında yaş ve isnadda birbirine benzeyen akran râviler grubu ‘tabaka’ olarak isimlendirilir. Hangisi tabakanın tayininde bilinmesi gerekenlerden değildir? (a)

a. Hocası

b. Doğum

c. Vefat

d.Öğrenciler

52. Hangisi sahabeyi tanıma yollarından değildir? (c)

a. Tevâtür

b. Şöhret

c. Tespit

d. İkrar

e.Şehâdet

53. **Mekke**’de en son vefat eden sahabe kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? (a)

a.Ebu’t- Tufeyl Âmir b. Vasıla el- Leysî, h.110)

b.Ebu Hureyre, 58

c. Hz. Aişe, 58

d. Enes b. Malik, 93

e.Abdullah b.Abbas (68)

54. Binden fazla ve binden az hadis rivayet eden sahabelere sırasıyla ne isim verilir?  (d)

a. Muksirun- mukillun

b. Mü’minun- müheyminun

c. Elfûn- miûn

d.Mukıllûn- muksirûn

55.Hangisi muksirûndan kabül edilen sahabilerden değildir? (e)

a. Ebû Hureyre

b. Abdullah b. Ömer

c. Hz. Aişe

d. Enes b. Malik

e. Hz. Ömer

56. Hangisi muksirûndan değildir? (d)

a. Abdullah b. Abbas

b. Cabir b. Abdullah

c. Ebû Said el- Hudrî

d.Hz. Osman

57. Ashab-ı  Kiramın hadis rivayetinde ihtiyatlı davranıp, kesin kanaat etmedikçe hadis rivayet  etmemesine ne isim verilir?  (b)

a. Tedebbür

b. Tesebbüt

c. Teâmül

d. Tefekkür

58. Sahabe biyografisi şeklinde yazılan meşhur üç eserden biri değildir?  (d)

a.  İbn Abdilber el- Kurtubî, el- İstiâb fi marifeti’l- ashab

b. İbnu’l- Esîr el- Cezerî ,  Üsdü’l-ğabe fî marifeti’s- sahabe

c. İbn Hacer el- Askalanî, el- İsabe fî temyizi’s-sahabe

d. Ali el- Müttaki,  Kenzu’l- Ummal

59. Hem Cahiliye, hem de **İslâm **devrinde yaşamış olduğu halde **Hz. Muhammed’**i görememiş, ancak sahabelerle görüşebilmiş olan kimselere ne isim verilir? (a)

a. Muhadramûn

b. Sahabe

c.Tebeu’t-tabiîn

d.Seyyid

60. Tabiûn nesliyle ilgili hangisi yanlıştır? (c)

a.H. 180’ de son bulmaktadır.

b.Said el- Müseyyeb ve Ebû Hanife meşhurları arasında yer alır.

c.Ravilerin üçüncü tabakasını teşkil ederler.

d.Tevbe Sûresi dokuz ve yüzüncü ayetler onların faziletini vurgular.

e.Veysel Karanî veya Said el- Müseyyeb’in, en hayırlıları olduğu söylenir.

61. Hangisi ravinin adalet vasfına yönelik ta’n noktalarından değildir? (d)

a.Kizbu’r- ravi

b. Fısku’r- ravi

c.Cehaletü’r- ravi

d. Vehmü’r- ravi

e.Bidatü’r- ravi

62.Hangisi ravinin zabt vasfına yönelik tenkid noktalarından değildir? (b)

a. Kesretu’l- galat

b. İttihamü’r-ravi bi’l-kizb

c. Fartu’l- galat

d. Vehm

d. Suu’l- hıfz

63. Cerh ve ta’dil açısında ravilerin tenkid edildiği on noktaya ne isim verilir? ( metain-i aşere)

64. Kabül ve red açısından hadislerin sınıflandırılması ne şekildedir? (c)

a. Mütevatir- zayıf

b. Sahih- mavzu

c. Makbul- merdud

d. Makbul- mevzu

65. Hangisi mütevâtir hadislerin özelliklerinden değildir? (e)

a. Lafzen ve manen mütevatir olmak üzere ikiye ayrılır.

b. Senedin başından sonuna yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan topluluklarca nakledilmiştir.

c. Kesin bilgi ifade eder.

d.Hadis usûlü prensiplerine göre tetkik ve tenkide tabi tutulmazlar.

e. Mütevâtir hadisle amelin hükmü sünnettir.

66. Ravi sayısı açısından tevâtür sayısına ulaşmamış hadisler nasıl isimlendirilir?  (a)

a.Âhad hadis

b. Zayıf hadis

c. Merdud hadis

d. Mevzû hadis

67. Tevâtür şartlarını taşımayan bir topluluğun naklettiği ve her nesilde ravisi ikiden aşağı olmayan hadis nasıl isimlendirilir?  (c)

a.Maktu hadis

b. Merdud hadis

c. Meşhur hadis

d. Zayıf hadis

e. Mevkuf hadis

68. Hangisi  senedin müntehası açısından hadis çeşitlerinden değildir?  (e)

a.Kudsî hadis

b. Merfu hadis

c. Mevkuf hadis

d.Maktu hadis

e.Merdud hadis

69.Söz, fiil, takrir, fıtri veya ahlaki vasıf olarak açıkça veya dolaylı bir şekilde **Peygamber**e izafe edilen hadis çeşidi hangisidir? (a)

a. Merfu hadis

b. Kudsi hadis

c. Mevkuf hadis

d. Müdelles hadis

e.Mürsel hadis

70.Mevkuf hadisin tanımı hangisidir?(d)

a. Ayet olmamak kaydıyla **Rasulullah**’ın **Allah Teala**’ya nispet ve izafe ettiği hadisler

b.**Peygambere **izafe edilen hadisler

c. Tabiîye izafe edilen hadisler

d.Sahabeye izafe edilen hadisler

71.Tabiûn’a izafe olunan söz, fiil ve takrirler nasıl adlandırılır? (a)

a. Maktu hadis

b.Merfu hadis

c. Merdud hadis

d.Mevkuf hadis

e.Sahih hadis

72.Hangisi sahih hadiste aranan şartlardan değildir? (e)

a. Senedinin muttasıl ( kesintisiz) olması

b. Ravilerin tamamının âdil ve zâbit olması

c. Şazz ( sika bir ravinin rivayetine muhalif) olmaması

d. İlletten uzak olması (muallel olması)

e. Semâ usulüyle rivayet edilmesi

73.Zabtı biraz gevşek olan ravilerin, muttasıl senedle rivayet ettikleri, şazz ve muallel olmayan hadislere ne isim verilir?  (b)

a. Mütevatir hadis

b. Hasen hadis

c. Zayıf  hadis

d. Makbul hadis

e. Mevkuf hadis

74.Hangisi senedeki inkıta’ sebebiyle zayıf kabül edilen hadis çeşitlerinden değildir? (e)

a. Mürsel hadis

b. Münkatı’ hadis

c. Mu’dal hadis

d.Muallak hadis

e.Maktu hadis

75.Hangisi tabiînin sahabeyi atlayarak peygambere izafe ettiği hadistir?  (a)

a.Mürsel hadis

b.Müdelles hadis

c. Muallak hadis

d.Mu’dal hadis

e. Mevkuf hadis

76.Senedinin herhangi bir yerinden herhangi bir ravinin düşürüldüğü veya senedin farlı yerlerinden peşpeşe olmamak şartıyla birden fazla ravinin düşürüldüğü hadistir hangisidir?(c)

a.Muallak hadis

b. Mu’dal hadis

c. Merfu  hadis

d.Müdelles hadis

e.Mürsel hadis

77.Hangisi senedinin herhangi bir yerinden peş peşe iki veya daha fazla râvinin düşürüldüğü hadis çeşididir?  ( a)

a. Mudal hadis

b. Muallak hais

c. Müdelles hadis

d. Mürsel hadis

e. Mevkuf hadis

78.Senedin baş tarafından bir veya birkaç ravi veya müntehasına kadar tüm senedin hazfolunduğu hadis çeşidi hangisidir?  (d)

a.Müdelles hadis

b.Merfu hadis

c.Mudal hadis

d. Muallak hadis

e. Makbul hadis

79.Senede dahil bir ravinin orada öyle biri yokmuş izlenimi verilerek gizlendiği hadis çeşidi hangisidir? (b)

a.Zayıf hadis

b.Müdelles hadis

c. Meşhur hadis

d.Merdud hadis

e.Mevkuf hadis

80.Hadisten olmayan bir kelamın hadise bitişik olarak zikredilmesine ‘idrac’ denilir.Böyle bir uygulamaya uğramış hadise ne isim verilir?  (c)

a. Makbul hadis

b. Merdud hadis

c. Müdrec hadis

d. Müdelles hadis

e. Müstedrek  hadis

81. Seneddeki ravilerin veya metindeki kelimelerin takdim- te’hiri ile sika ravilere muhalif olan hadisler nasıl isimlendirilir? (a)

a. Maklub hadis

b. Muhtelifu’l- hadis

c. Muhalefetü’r- ravi

d. Merdud hadis

e. Zayıf hadis

82. Birden çok rivayeti bulunduğu halde, rivayetlerden birini diğerine tercih edecek sebep bulunamayan hadisler nasıl isimlendirilir? (d)

a. Mu’dal hadis

b. Metruk hadis

c. Zayıf hadis

d. Muzdarib hadis

e. Müstedrek hadis

83.Hangisi hadis uydurma girişimlerinin sebeplerinden değildir?(c)

a. Grup görüşünü savunma

b. **İslam **düşmanlığı

c. Mukillûndan olma arzusu

d. **İslam**a hizmet arzusu

e. Şahsi çıkar sağlama düşüncesi

84. Hangisi hadis uydurma şekillerinden biri değildir? (e)

a. Uydurmaları sahih hadisle karıştırmak

b. Uydurulan sözün başına muhaddislerce makbul olan bir sened eklemek

c. İki hadisin sened ve metinlerini birbirine karıştırmak

d. Rivayette hata etmiş olduğunu daha sonra anlamış olmasına rağmen, itibarını kaybetmemek için hatasında ısrar etmek

e. Hadisin senedini hazfetmek

85. Hangisi hadis uyduranları tanıma yollarından değildir? (d)

a. Uydurmacının itirafı

b. İhbar

c. Araştırma

d. Akla aykırılık

86.Hangisi uydurma hadisleri tanıma yollarından değildir? (c)

a. Lafız ve manada bozukluk

b.Güvenilir hadis kitaplarında bulunmamak

c. Akla uygunluk

d. **Kur’an **ve sahih sünnete aykırı olmak

e. His, müşahede ve tarihi vakalara aykırı olmak

87.Hangisi hadis diye uydurulmuş sözlerin zararlarından değildir? (e)

a. **İslam**ı doğru anlamaya engel olmak

b. **Dini **tahrif etmek

c. Ayrılığı körüklemek

d. Dinden soğutmak

e. **İslâm**ı sevdirmek

88. Hangisi hadis uydurma girişimlerine karşı alınan önlemlerden değildir? (a)

a. Zayıf hadisleri toptan terk etmek

b. Sahih hadisleri müstakil eserlerde toplamak

c. Hadis tenkid tekniklerini uygulamak

d. Ravileri tanıtan eserler yazmak

e. Mevzuata dair eserler yazmak

89. Hangisi  hadis diye uydurulmuş sözleri toplayan eserlerden değildir? (e)

a. Mâkdîsî, Tezkiretü’l- Mevzuat

b. İbnu’l- Cevzî, Kitabu’l- Mevzuat

c. Aliyyu’l- Kari, Mevzuatu’l- Kübra

d. Aclûnî, Keşfu’l- Hafa

e. Zehebi, Tezkiretü’l Huffaz

Hadis usulüne dair bazı eserler:

**  – Hadis Ricâli, Ali Özek**

**    -Hadis Istılahları, Talat Koçyiğit**

**    -Nuhbetü’l- Fiker Şerhi, İbn Hacer**

**    -Yeni usul-i Hadis, Z. Ahmed et- Tehânevi**

**    – Hadis 1, Ali Yardım**

**    – Hadis Dersleri,  Muctebâ Uğur**

**    -Anahatlarıyla Hadis, İsmail Lütfi Çakan**

**    -Hadis Istılahları Sözlüğü, Abdullah Aydınlı**

**    -Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi , Ahmet Yücel**

**    -Hadiste Rical Tenkidi, Emin Aşıkkutlu**

**
CEVAP ANAHTARI**

1. A

2. D

3. E

4. D

5. D

6. D

7. E

8. B

9. A

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. A

17. A

18. C

19. D

20. A

21. A

22. D

23. C

24. C

25. A

26. B

27. C

28. A

29. B

30. E

31. Lafzi rivayet

32. Manen rivayet

33. C

34. D

35. E

36. D

37. A

38. B

39. C

40. A

41. A

42. B

43. E

44. D

45. A

46. D

47. E

48. E

49. A

50. D

51. A

52. C

53. A

54. D

55. E

56. D

57. B

58. D

59. A

60. C

61. D

62. B

63. Metain-i aşere

64. C

65. E

66. A

67. C

68. E

69. A

70. D

71. A

72. E

73. B

74. E

75. A

76. C

77. A

78. D

79. B

80. E

81. A

82. D

83. C

84. E

85. D

86. C

87. E

88. A

89. e

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
หนังโป๊ญี่ปุ่น -หนังAV SUBTHAI -หนังAV ครอบครัว -หนังโป๊ครอบครัว -AV CENSORED -AV UNCENSORED -ข่มขืน -หนังav -หนังเอวีซับไทย -หนังโป๊นักเรียน -หนังAV JAV หนังXXX หนังโป๊ญี่ปุ่น JAPAN XXX - หนังAV JAV JAPANXXX หนังโป๊ญี่ปุ่น หนังXXX หนัง - หนังav ดูหนังโป๊ญี่ปุ่น หนังxญี่ปุ่น - หนังAV JAV - หนังXXX หนังโป๊ญี่ปุ่น JAPAN XXX

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

maltepe evden eve nakliyat

ensest porno