bahis siteleri casino siteleri canlı bahis siteleri casino bonus veren bahis siteleri Diyanet personelinin görevde yükselme sınav soruları 2 - Bedir HaberBedir Haber

Bedir Haber

Diyanet personelinin görevde yükselme sınav soruları 2

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin görevde yükselme Din Hizmetleri Uzman sınav sorularını sizler için hazırladık.

Diyanet personelinin görevde yükselme sınav soruları 2
700 views
30 Eylül 2018 - 22:23

**SORULAR

1.**

I. İnsan haklarına saygılı olması

II. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması

III. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk

devleti olması

**Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir?**

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

**2. Anayasa’da yer alan hüküm dikkate alındığında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?**

A) Genel idare içinde yer alan bir kurumdur.

B) Özerk bir kurumdur.

C) Bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışındadır.

D) Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinir.

**3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen dört yüz elli milletvekilinden oluşur.

B) Rüşvet, hırsızlık suçlarından hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

C) Yirmi beş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimleri dört yılda bir yapılır.

**4**.

I. Memurlar

II. Sözleşmeli Personel

III. Geçici Personel

IV. İşçiler

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu hizmetleri yukarıdakilerden hangileri eliyle yürütülür?**

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

**5. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre illerde kim tarafından tespit olunur?**

A) Belediye Başkanı

B) İl Genel Meclisi

C) Vali

D) İl İdare Kurulu

**6. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdaki durumlardan hangisinin sonucunda Devlet memurluğu sona ermez?**

A) Hakkında soruşturma açılması

B) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması

C) Memurluğu sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birini kaybetmesi

D) Memurluktan çekilmesi

**7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi …………….. olamaz.” hükmünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?**

A) bir yıldan az iki yıldan çok

B) altı aydan az bir yıldan çok

C) bir yıldan az üç yıldan çok

D) iki yıldan az üç yıldan çok

**8. Aşağıdaki fiillerin hangisine Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir?**

A) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

B) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak

C) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak

D) Devlete ait resmi araç gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak 

**9. Aşağıdakilerden hangisi, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerin işleme konulabilmesi için 4483 sayılı Kanun’da belirlenen şartlardan biri değildir?**

A) İhbar veya şikâyet dilekçesinde, dilekçe sahibinin doğru adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmalıdır.

B) İhbar ve şikâyetler, soyut ve genel nitelikte olmamalıdır.

C) İddialar, ciddî bulgu ve belgelere dayanmalıdır.

D) İhbar ve şikâyetler, elektronik ortamda yapılmalıdır.

**10. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında in Hizmetleri Uzmanı olarak görev yapan ve cuma günleri askeri bir bölgede bulunan camide ****Cuma namazı kıldırmak için giden (Y) hakkında, Cuma vaazında yaptığı konuşmayla ilgili şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma izni verilmesi talep edilmektedir. Buna göre 4483 sayılı Kanun gereği (Y) hakkında yapılacak ön inceleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? **

A) Başkanlık müşaviri ön incelemede görevlendirilebilir.

B) Başkanlıkta görevli daire başkanı ön incelemede görevlendirilebilir.

C) İşin özelliği gereği askeri personel ön incelemede görevlendirilebilir. 

D) Başkanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı ön incelemede görevlendirilebilir.

**11. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde birtakım çekinceler sayılarak bu bilgi ve belgelerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu çekincelerden değildir?**

A) Özel hayata açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak bir durumun oluşması 

B) Kurumsal iş yükünün artacak olması

C) Soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye düşecek olması

D) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olması

**12.**

I. Kişinin meslekî ve ekonomik değerlerine zarar verecek bilgi ve belgeler

II. Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler

III. Kişinin özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler

IV. Millî güvenliğe açıkça zarar verecek bilgi ve belgeler

**Yukarıdakilerden hangileri 4982 sayılı Kanuna göre bilgi edinme kapsamı dışında tutulan bilgi ve belgelerdendir?**

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV3

**13. Bir kamu kurumuna yanlışlıkla gönderilen dilekçe hakkında 3071 sayılı Kanun gereği nasıl bir işlem yapılır?**

A) Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir.

B) Resmi yazı ile sahibine iade edilir.

C) Yanlışlıkla gönderildiği için herhangi bir işlem yapılamayacağı sahibine bildirilir.

D) Hıfz edilerek herhangi bir işlem yapılmaz.

**14. Aşağıdakilerden hangisi, 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş amaçları arasındadır?**

A) Toplumda kadına karşı şiddetin önlemesine yönelik çalışmalar yapmak

B) Bürokratik yapının ihtiyaçlara cevap verebilir hale gelmesini sağlamak

C) Kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak bürokratik işlemleri hızlandırmak

D) Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek

**15. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’e göre başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?**

A) Başvuru sırasında istenen formlar, idarenin internet sayfasında da yayımlanır.

B) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden tekrar istenmez. 

C) Başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenir.

D) İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde,belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

**16. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre, başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenmesiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?**

A) Başvuru esnasında adli sicil kaydı istenir.

B) Yalnızca başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde adli sicil kaydı istenir.

C) Adli sicil kaydı ile ilgili beyanın doğruluğunu teyit için adli sicil belgesi istenir.

D) Adlî sicil kaydı istenmez; yazılı beyan yeterlidir.

**17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?**

A) Çile, Necip Fazıl’ın eserlerinden biridir.

B) Bugün kaymakam erol bey törene katılamadı.

C) Gelecek ay, sayın Prof. Dr. Hasan Çalıkuşunun konferansı olacak.

D) 2005 Yılında Türk dil kurumunun 73. yılı kutlandı.

**18. “Ahmet bütün yaz kitap okudu.” cümlesinde “kitap” kelimesi, cümlenin hangi ögesidir?**

A) Nesne

B) Özne

C) Zarf tümleci

D) Yüklem

**19. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olan “de/da” doğru olarak yazılmıştır?**

A) Ali’de kutlamalara katıldı.

B) Heyet içerisinde Ahmet’te bulunmaktaydı.

C) Ailesi ile birlikte kendiside geldi.

D) Sana da kardeşine de bakarım.

**20. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?**

A) 2’inci

B) 4’ncü

C) 6’ıncı

D) 9’uncu

**21. Tutanakla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?**

A) Tutanağın en üst sağ köşesine tarih konur.

B) Üst ortaya “TUTANAK” ifadesi yazılarak başlanır.

C) Tutanak metni ile ilgililerin imzası ayrı sayfalarda olmalıdır.

D) Tutanak, bilirkişiler tarafından tutulur.

**22. Bir resmi yazıda anlatılan konunun daha önceki evreleri aşağıdakilerin hangisi ile belirtilir?**

A) Tarih

B) İlgi

C) İmza

D) Gönderilen makam

**23. Üst ve alt makamlara birlikte gönderilen yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisi ile bitirilir?**

A) Arz ederim.

B) Arz ve rica ederim.

C) Bilgilerinize sunarım.

D) Rica ederim.

**24. Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Açıklama

B) Genelge

C) İzahat

D) Onay

**25. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri değildir?**

A) Bütçe

B) Dürüstlük

C) Arz – talep

D) Yineleme

**26. Halkla ilişkiler çalışmalarının, hedef kitlelere bilgi aktarmaya veya onları etkilemeye yönelik aşaması aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Uygulama

B) Planlama

C) Değerlendirme

D) Bilgi toplama

**27. Halkla ilişkiler çalışmalarının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Uygulama

B) Bilgi toplama

C) Planlama

D) Değerlendirme

**28. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan biri değildir?**

A) Radyo

B) Televizyon

C) Gazete

D) Pazarlama

**29. Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?**

A) Dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak

B) Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak

C) Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek

D) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak

**30. 633 sayılı Kanun’un “Hatalı ve noksan olarak basıldığı veya yayımlandığı Kurul tarafından tespit edilen mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınları, Başkanlığın müracaatı üzerine, yayımın yapıldığı yer sulh hukuk mahkemesi kararı ile toplatılır ve imha edilir.” hükmünde geçen “Kurul” aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu

B) Din İşleri Yüksek Kurulu

C) Yüksek Disiplin Kurulu

D) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu

**31. Diyanet İşleri Başkanı’nın vereceği görevleri yapmak ve Başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla kaç Başkan yardımcısı atanabilir?**

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

**32. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

A) Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır. 

B) Kur’an kursu öğreticiliği; adaylık döneminden sonra Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır.

C) İmam-hatiplik mesleği; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip kariyer basamaklarına ayrılır.

D) Müezzin-kayyımlık mesleği; adaylık döneminden sonra müezzin-kayyım, uzman müezzin-kayyım, ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır.

**33. Hac ve umre seferlerinde seyahat acentalarına tahsis edilecek kontenjan oranı, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?**

A) Hac ve Umre Kurulu

B) Bakanlar Kurulu

C) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Kültür ve Turizm Bakanlığı

**34. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri sınıfına ait aşağıdaki kadrolardan hangisine atanmada yeterlik belgesi şartı aranmaz?**

A) Kur’an Kursu Öğreticisi

B) İmam-Hatip

C) Cami Rehberi

D) Müezzin-Kayyım

**35. 633 sayılı Kanun ile, “Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve tekliflerde bulunmak” görevi, Başkanlık birimlerinden hangisine verilmiştir?**

A) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

**36. 633 sayılı Kanun ile, “Başbakanlık, bakanlıklar ve Başkanlık birimlerinden gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek” görevi, Başkanlık birimlerinden hangisine verilmiştir?**

A) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

B) Strateji Geliştirme Başkanlığı

C) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

D) Hukuk Müşavirliği6

**37. 633 sayılı Kanun ile “Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek” görevi, Başkanlık birimlerinden hangisine verilmiştir?**

A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

**38. Aşağıdakilerden hangisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre mazeret sebebiyle yer değişikliği nedenleri arasında yer almaz?**

A) Eş durumu

B) Teftiş sonucu

C) Sağlık durumu

D) Can güvenliği

**39. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2013 yılı Ramazan ayı için belirlenen ana tema aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku

B) Selam

C) Ramazan ve Komşuluk

D) Helâl Kazanç – Helâl Lokma

**40. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” her yıl hangi tarihlerde kutlanmaktadır?**

A) 01 – 07 Eylül

B) 01 – 07 Ekim

C) 01 – 07 Nisan

D) 14 – 20 Nisan

**41. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsiri ile ilgili Başkanlığımızca yayımlanan bir eserdir?**

A) Tefhîmü’l-Kur’an

B) Fî Zilâli’l-Kur’an

C) Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

D) Safvetü’t-tefâsîr

**42. Tutuklu ve hükümlülere din hizmetleri sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile hangi Bakanlık arasında protokol imzalanmıştır?**

A) Adalet Bakanlığı

B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

C) İçişleri Bakanlığı

D) Milli Eğitim Bakanlığı

**43. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?**

A) 3 Mart 1924

B) 15 Mayıs 1920

C) 30 Ekim 1927

D) 5 Nisan 1925

**44. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulunmamıştır?**

A) Lütfi DOĞAN

B) Kamil MİRAS

C) Prof. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU

D) Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

**45. “O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes” mealindeki ayet aşağıdaki surelerin hangisinde yer almaktadır?**

A)Kevser

B) Kâfirûn

C) Felak

D)Tebbet

**46. “Bir ibarenin lafzı değil de manası üzerinde düşünülmesi ve birtakım karinelerin değerlendirilmesi ile bir başka manaya ve hükme ulaşılmasına ……..…… denir.” Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?**

A) Mantûk

B) İktiza

C) Nesh7

D) Mefhum

**47. Aşağıdaki eserlerden hangisi tefsirle alakalı değildir?**

A) Câmiu’l-beyan

B) Mefâtihu’l-ğayb

C) el-Ümm

D) et-Tahrîr ve’t-Tenvîr

**48. Bazılarına göre Kur’an’daki kelime ve cümlelerin ilk bakışta akla gelen zahirî anlamlarından başka bir de bâtınî mânaları vardır. Bu mânaya ulaşmak, bilgi birikimi ve tefekkür kabiliyetinin yanında ahlâkî olgunluğu da gerektirir. Bu şekilde kalbe doğduğu kabul edilen ilham ve işaretlere dayanarak âyetlerin yorumlanması sonucu kaleme alınan tefsir çeşitleri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?**

A) Dirayet tefsiri

B) İşarî tefsir

C) Konulu tefsir

D) Rivayet tefsiri

**49. “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk, 67/3) şeklinde meâli verilen ayette aşağıdaki hususların hangisine değinilmemiştir? **

A) Evrenin eksiksiz ve kusursuz yaratılışına

B) Varlık düzeninin gelişigüzel meydana gelmiş olamayacağına

C) Meleklerin konuşmalarını dinleyip onlardan bilgi sızdırmak isteyen şeytanların yıldızlardan çıkan parlak ışıklarla engellenmesine

D) Evrenin mükemmel işleyişinin üstün bir ilim ve kudret sahibinin yönetmesiyle mümkün olacağına

**50. Yüce Allah’ın, “yaratmak, yok olanı yokluktan çıkarmak” anlamına gelen subuti sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Tekvîn

B) İrâde

C) Hayat

D) İlim

**51. “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları” anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Sıdk

B) Fetânet

C) Tebliğ

D) Emânet

**52. “Peygamberlerde, nübüvvetten önce meydana gelen olağanüstü olay/hal” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Kerâmet

B) İrhâs

C) Mucize

D) İstidrâc

**53. “Allah’ın, var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymaması” şeklinde tarif edilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Vahdâniyet

B) Bekâ

C) Kıyâm binefsihi

D) Muhâlefetun lil-havâdis 
**54. Hâricîlere göre, büyük günah işleyen kimse aşağıdakilerden hangisinin hükmüne tabi olur?**

A) Münafık

B) Fasık

C) El-menzile beyne’l-menzileteyn

D) Kâfir

**55. “Yalan üzerine kasıtlı veya kasıtsız, ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun, yine kendisi gibi bir topluluktan rivayet ettiği haberdir.” tarifi aşağıdaki hangi hadis türüne aittir?**

A) Azîz

B) Mütevâtir

C) Meşhûr

D) Garîb

**56. Hz. Ömer’in rivâyet ettiği bir hadiste; Hz. Peygamber’e İslâm, iman, ihsan, kıyâmet ve alametleri ile ilgili soruları soran aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Hz. Ebûbekir

B) Cebrâil

C) Hz. Ali

D) Hızır

**57. “Allah Teâlâ buyurdu ki: ‘Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır, öyle ki sonunda ben onu severim; onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum; benden bir şey isterse istediğini ona veririm, bana sığınırsa onu mutlaka korurum.’ ” kutsî hadisinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?**

A) Farz ibadetlerin önemine

B) Nafile ibadetlerin kulu Allah’a yaklaştırdığına

C) Allah dostlarına yapılan düşmanlığın cezasına

D) Allah dostlarının hiç sıkıntı çekmeyeceğine

**58. Hz. Peygamber devrini idrak etmiş, müslüman olarak Peygamber’i görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine müslüman olarak ölmüş kimseye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Tâbiîn

B) Muhadram

C) Sahabî

D) Etbâu’t-tâbiîn

**59. Zekatın vücub sebebi aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Malın artıcı olması

B) Malın üzerinden bir yıl geçmesi

C) Mala sahip olma

D) Zenginlik

**60. Ramazan ayının içerisinde güneşin batmasıyla iftar eden ve bunun hemen arkasında ertesi gün oruç tutmak için niyet eden kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?**

A) Yaptığı niyet geçerlidir.

B) İmsak vaktine kadar yiyip içebilir.

C) Oruca niyet ettiği vakitten itibaren, yeme ve içmeyi terk etmelidir.

D) Herhangi bir sebepten dolayı imsakten önce niyeti geri alabilir.

**61. Aşağıdaki durumlardan hangisi orucu bozmaz?**

A) Ağız dolusu olmayan kusma

B) Cima etme

C) Bilerek su içme

D) İsteyerek ağza giren dolu tanesini yutma

**62. Temel ihtiyaçları dışında hiçbir mala sahip olmayan kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

A) Zekât alması haramdır.

B) Fitre vermesi vaciptir.

C) Zekat alması caizdir.

D) Kurban kesmesi vaciptir.

**63. “Hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca kendi nefsine haram kılması.” tanımını aşağıdakilerin hangisi ile karşılamaktadır?**

A) Vakfe

B) Niyet

C) İhram

D) Telbiye

**64. Aşağıdakilerden hangisi haccın rüknüdür?**

A) Müzdelife’de vakfe yapmak

B) Şeytan taşlamak

C) Arafat’ta vakfe yapmak

D) Kurban kesmek

**65. Aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangisinin hac menasiki ile bir ilgisi yoktur?**

A) Udhiyye

B) Kıran

C) Hedy

D) İhsar

**66. Aşağıdaki kusurlardan hangisi hayvanın kurban edilmesine bir engeldir?**

A) Doğuştan boynuzsuz

B) İki gözü kör

C) Şaşı

D) Doğuştan kuyruksuz

**67. Aşağıdakilerden hangisi yemin keffareti ile ilgili değildir?**

A) İki ay oruç tutmak

B) On fakiri giydirmek

C) Bir köle azat etmek

D) On fakiri doyurmak

**68. “Bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılması.” tanımını aşağıdakilerden hangisi karşılar?**

A) Yemin

B) Adak

C) Ahd

D) Birr

**69. Kelile ve Dimne isimli eseri Pehlevîceden Arapçaya çevirerek yeni bir şekil veren ünlü mütercim aşağıdakilerden hangisidir?**

A) İbnü’l-Mukaffa’

B) Ali Kuşçu

C) Fârâbî

D) Molla Fenârî

**70. İslam medeniyetinde çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Ebru

B) Tezhip

C) Minyatür

D) Hat

**71. İslam’ın doğduğu sırada İran-Sâsânî İmparatorluğunun esmî dini aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Hristiyanlık

B) Yahudilik

C) Mecusîlik

D) Sabiîlik

**72. Cahiliye döneminde Allah’ın birliğine inanan,putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış adet ve inançlarına karşı çıkan kişilere aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?**

A) Muhadram10

B) Hanif

C) Sâbiî

D) Ehl-i Kitap

**73. Allah’ın sıfatları gibi teolojik konularda akla ve muhakemeye daha fazla vurgu yapan yaklaşımlarıyla dikkat çeken mezhep aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Eşarilik

B) Cebriyye

C) Mutezile

D) Selefîlik

**74. Hristiyanlara göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeği anısına icra edilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Vaftiz

B) Konfirmasyon

C) Evharist

D) Evlilik

**75. Yahudiliğin yazılı kutsal metinlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Mişna

B) Gemara

C) Tanah

D) Veda

**76. Sözlükte “gelenek” anlamına gelen ve Yahudi mistisizmini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Tora

B) Kabala

C) Talmud

D) Malkut

**77. Algılama, hafıza, düşünme gibi bilgi işlem süreçlerinin tipi ve yapısıyla, gözlenebilen davranışların türü ve özellikleri arasındaki ilişkiyi araştıran psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Fenomenolojik Yaklaşım

B) Davranışçılık

C) Nörobiyolojik Yaklaşım

D) Zihinsel Yaklaşım

**78. Eserlerinde genel olarak insanın iç yaşantıalrını konu edinmiş, dini bakış açısıyla bunları tahlile çalışmış, İslam psikolojisinin öncüsü sayılabilecek ve er-Riâye li Hukukillah adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?**

A) İbn Rüşd

B) Haris el-Muhasibi

C) İbn Haldun

D) İbn Batuta

**79. Psikolojik danışma için tek görüşün yeterli olmadığını, çeşitli görüşlerden yararlanılarak danışma yapılması gerektiğini savunan psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Gestalt

B) Eklektik

C) Davranışçı

D) Varoluşçu

**80. Farabi insan nefsinin güçlerini düşünme, arzu etme, hayal ve duyum olmak üzere dörde ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayrımdaki hayal ****gücünü ifade etmektedir?**

A) el-Kuvvetü’l-mütehayyile

B) el-Kuvvetü’n-nüzûiyye

C) el-Kuvvetü’n-nâtıka

D) el-Kuvvetü’l-hassase11

CEVAP ANAHTARI
1D
2B
3A
4D
5C
6A
7A
8C
9D
10C
11B
12D
13A
14D
15C
16D
17A
18A
19D
20D
21C
22B
23B
24B
25C
26A
27B
28D
29D
30A
31B
32D
33B
34C
35A
36D
37D
38B
39D
40B
41C
42A
43A
44B
45A
46D
47C
48B
49C
50A
51B
52B
53C
54D
55B
56B
57D
58C
59D
60C
61A
62C
63C
64C
65A
66B
67A
68B
69A
70C
71C
72B
73C
74C
75C
76B
77D
78B
79B
80A

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

maltepe evden eve nakliyat

ensest porno