Son DakikaGÜNCEL - İletişim Bilgilerimiz Güncellendi

ANALİZ

İslamda idam cezası var mıdır? Kısas gerektiren suçlar nelerdir?

İslamda idamın yani ölüm cezasının hükmü nedir? Hangi durumlarda ölüm cezası verilir? Kısas gerektiren suçlar nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 15 temmuz konuşmasında idam cezasını tekrar gündeme getirerek. Hainlerin 'kafasını koparacağız' ve bu konunun adresi meclistir hatırlatmasını yaptı. Bizde idam cezasının islamda yeri ve kısas kaidleri üzerinde bir derleme hazırladık.

İslamda idam cezasını gerektiren hususlar ayet ve hadisler ışığında aydınlatılmış ve geçen zaman içerisinde islam alimlerincede yeniden yorumlanmıştır.

Ölüm cezası, evli olup da zina eden insanlarla, bir Müslümanı öldürmüş insan için geçerlidir. Yani öldüren öldürülür. Ayrıca, devlete başkaldıran, fitne çıkaran insanlar da hakimin uygun görmesiyle öldürülebilir.

Hadis-i şeriflerde recm cezasından bahsedilmekte ise de, bu ceza her zaman bir tartışma konusu olmuştur alimler arasında... Hatta Osmanlılar döneminde, yani altı yüz yıl içinde tek bir tane recm olayı olmuştur; o da şeyhülislamın "Bu konuda fetva veremem." deyip, görevini terketmesi ile sonuçlanır.

İslam kısas ile de insanlar arasındaki kin ve kan davası gibi zararlı şeyleri ortadan kaldırmayı amaçlar.

Bir insanı öldüren bir kişi için toplam üç hüküm vardır İslam’a göre:

  1. Öldürülen tarafın ailesi adamı bağışlar: Adam serbest bırakılır.

  2. Öldürülenin ailesi “kan bedeli“ alır. İstedikleri meblağ karşılığı adamı af ederler. Adam yine serbest kalır.

  3. Öldürülenin ailesi kısas ister; “kana kan“ Bunun üzerine “ İslam devleti “ adamı idam eder. Kan davası da olmaz, çünkü idamı yapan devlettir. katilin ailesi itiraz edemez, Öldürülenin ailesi de ceza verildiği için intikama kalkışmaz.

Ancak modern dünyada insanların yeni adalet anlayışı Efendimizin hadisinde belirttiği gibi bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmaya eşdeğerdir.İnsan hayatının kutsal olduğu vurgulanarak idam yerine hayatta kalması tercih edilmiştir. İdam yerine ömür boyu hapis cezası ile cezalandırmayı uygun görmüştür.

Kısasa Kısas

Cinayette ödeşmek. Bir suç işleyenin aynı cinsten bir ceza ile cezalandırılması. Öldürme veya yaralamada, suçluya aynı şeyin yapılması. Kasten adam öldürene veya yaralayana İslâm hukukunun uyguladığı ceza.

Bir İslâm hukuku terimi olarak kısas; ferdin hakkı olarak yerine getirilmesi gereken, âyet ve hadislerde miktarı belirlenen ve suçlunun bedenine yönelik bulunan cezayı ifade eder. Kesmek anlamına gelen "Kass" kökünden alınmıştır.

Kısas cezasını gerektiren suçlar;

Kasten adam öldürme ile bazı kasten yaralama ve sakat bırakma eylemlerini kapsamına alır.

Kısas cezası Kitap ve Sünnet delillerine dayanır. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

"Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile; köle köle ile, kadın kadın ile kısâs olunur. Öldürülenin velisi tarafından, öldüren lehine bir şey affolunursa (diyet için) yapılacak uygulama örfe göre normal olmalı ve en iyi bir şekilde ona ödenmelidir. Bu size Rabbınızdan bir kolaylık ve rahmettir. Artık bu hükümden sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır. Sizin için kısasta hayat vardır, ey tam akıllı insanlar" (el-Bakara, 2/178-179).

Kasten adam öldürme fiilinden dolayı kısas uygulanabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

a. Suçu işleyenin âkıl ve bâliğ olması gerekir. Akıl hastası veya küçük çocuk işlediği bir cinayetten dolayı diyetle yükümlü tutulursa da, kısas hükümleri uygulanmaz. Bunların kasten işleyecekleri suç, hata hükmünde olup, bundan dolayı mirastan ve vasiyetten de mahrum olmazlar.

b. Öldürme fiilinin kasten işlenmesi gerekir. Bir kimseyi hata veya sibh-i amd suretiyle öldüren kimseye kısas uygulanmaz.

c. Katilin, suçu serbest iradesiyle işlemiş olması gerekir. Öldürülme veya bir uzvun sakatlanması gibi bir zorlama (ikrah-i mülcî) altında işlenen suçlarda, Ebû Hanife ve imam Muhammed'e göre, kısas veya diyet zorlayan üzerine gerekir. Ebû Yusuf'a göre, burada zorlayana yalnız, üç yılda ödenmek üzere diyet lâzım gelir. İmam Züfer'e göre ise, zorlama, kısasa engel değildir.

d. Öldürülen, öldürenin fer'i, yani çocuk veya torunlarından biri olmamalıdır. Oğlunu, kızını veya torununu öldüren kimse için diyet, ta'zîr ve mirastan mahrumluk gibi hükümler uygulanırsa da, kısas gerekmez. Hadîs-i şerîtte; "Babaya, çocuğundan dolayı kısas uygulanmaz" buyurulmuştur (bk. Tirmizî, Diyat, 9; Dârimî, Diyat, 6; Ahmed b. Hanbel, I, 16, 22).

Ancak baba, anne, dede ve nine gibi usûlünden birisini kasten öldüren kimse hakkında kısas uygulanır.

İslam dininde hayat hakkı öncelik alınırken kısasta bağışlayıcı olmanın Allah katında büyük bir kazanç olduğu üzerinde durulmuştur. İdam veya Kısasa mahkum edilen bir kişi katlettiği kişi veya kişilerin yakınları tarafından bağışlanabileceği gibi gerektiği şekilde de cezalandırılmasını isteyebilirler. Ölen kişilerin yakınları kısasta ısrarcı olmaları onlar için bir günah olmazken, kazançlı olmak isterlersede affedici olmaları gerekiyor. Hadisler ışığında bakılırsa kazançlı olan yaşam hakkının kutsal olduğunu düşünüp kazancını hakktan beklemek ve affedici olmaktır.

İslam Ansiklopedisinden alıntılar yapılmıştır.

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle