SINAVLAR

Diyanet personelinin görevde yükselme sınav soruları

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin görevde yükselme 'ŞEF' sınav sorularını sizler için hazırladık.

1. 3071 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi incelenemeyecek dilekçeler arasında yer almaz?

A) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen

B) Yargı mercilerinin görevi alanına giren konularla ilgili olan

C) Tarihsiz olan

D) İsimsiz ve imzasız olan

2. 2860 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi yardım toplama şekillerinden biri değildir?

A) Belirli yerlere kutu koyma

B) Bankalarda hesap açtırma

C) Hisse senedi satma

D) Makbuz karşılığında

3. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun cezalarla ilgili hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanun hükümlerine aykırı, izinsiz yardım toplayanlara idarî para cezası verilir.

B) İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara idarî para cezası verilir.

C) Mahallî mülkî amir, idarî para cezası vermeye yetkilidir.

D) İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak sahiplerine iade edilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Kanuna göre sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak dikkate alınacak yerlerden biri değildir?

A) İlk defa veya yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yer

B) Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yeri

C) Geçici görevle başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, geçici görev yeri

D) Vekâleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yeri

5.

I. Yol masrafı

II. Yevmiye

III. Aile masrafı

IV. Bakım ve onarım masrafı

Yukarıdakilerden hangileri 6245 sayılı Kanuna göre harcırahın unsurlarındandır?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, III, III ve IV

6. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyesi değildir?

A) Hukuk İşleri Müdürü

B) İl Müftüsü

C) İl Milli Eğitim Müdürü

D) Defterdar

7. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, il ve ilçe kurulması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Tüzük

B) Kanun

C) Yönetmelik

D) Genelge

8. Taşınır Mal Yönetmeliği aşağıdaki kanunlardan hangisine dayanılarak hazırlanmıştır?

A) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

B) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

C) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu

D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

9. Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan,kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemelere tüketim malzemeleri denir. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi tüketim malzemeleri içerisinde yer almaz?

A) Giyecekler

B) Yiyecekler

C) İlaçlar

D) Otomobiller

10. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’e göre başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru sırasında istenen formlar, idarenin internet sayfasında da yayımlanır.

B) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden tekrar istenmez.

C) Başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenir.

D) İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

11. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’e göre, başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenmesiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Başvuru esnasında adli sicil kaydı istenir.

B) Yalnızca başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde adli sicil kaydı istenir.

C) Adli sicil kaydı ile ilgili beyanın doğruluğunu teyit için adli sicil belgesi istenir.

D) Adlî sicil kaydı istenmez; yazılı beyan yeterlidir.

12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Çile, Necip Fazıl’ın eserlerinden biridir.

B) Bugün kaymakam erol bey törene katılamadı.

C) Gelecek ay, sayın Prof. Dr. Hasan Çalıkuşunun konferansı olacak.

D) 2005 Yılında Türk dil kurumunun 73. yılı kutlandı.

13. “Ahmet bütün yaz kitap okudu.” cümlesinde “kitap” kelimesi, cümlenin hangi ögesidir?

A) Nesne

B) Özne

C) Zarf tümleci

D) Yüklem

14. Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?

A) Dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak

B) Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak

C) Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek

D) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak

15. 633 sayılı Kanun’un “Hatalı ve noksan olarak basıldığı veya yayımlandığı Kurul tarafından tespit edilen mushaf ve cüzler ile sesli ve görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınları,Başkanlığın müracaatı üzerine, yayımın yapıldığı yer sulh hukuk mahkemesi kararı ile toplatılır ve imha edilir.” hükmünde geçen “Kurul” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu

B) Din İşleri Yüksek Kurulu

C) Yüksek Disiplin Kurulu

D) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu

16. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır.

B) Kur’an kursu öğreticiliği; adaylık döneminden sonra Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır.

C) İmam-hatiplik mesleği; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip kariyer basamaklarına ayrılır.

D) Müezzin-kayyımlık mesleği; adaylık döneminden sonra müezzin-kayyım, uzman müezzin-kayyım, ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır.

17. Hac ve umre seferlerinde seyahat acentalarına tahsis edilecek kontenjan oranı,aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Hac ve Umre Kurulu

B) Bakanlar Kurulu

C) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Kültür ve Turizm Bakanlığı

18. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri sınıfına ait aşağıdaki kadrolardan hangisine atanmada yeterlik belgesi şartı aranmaz?

A) Kur’an Kursu Öğreticisi

B) İmam-Hatip

C) Cami Rehberi

D) Müezzin-Kayyım

19. 633 sayılı Kanun ile, “Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve tekliflerde bulunmak” görevi, Başkanlık birimlerinden hangisine verilmiştir?

A) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

20. 633 sayılı Kanun ile, “Başbakanlık, bakanlıklar ve Başkanlık birimlerinden gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek” görevi, Başkanlık birimlerinden hangisine verilmiştir?

A) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

B) Strateji Geliştirme Başkanlığı

C) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

D) Hukuk Müşavirliği

21. 633 sayılı Kanun ile “Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek” görevi, Başkanlık birimlerinden hangisine verilmiştir?

A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

B) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

22. Aşağıdakilerden hangisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre mazeret sebebiyle yer değişikliği nedenleri arasında yer almaz?

A) Eş durumu

B) Teftiş sonucu

C) Sağlık durumu

D) Can güvenliği

23. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait mevzuatın adı yanlış yazılmıştır?

A) Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği

B) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

C) Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği

D) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

24. Aşağıdakilerden hangisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre, “Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar” içinde yer almaz?

A) Musahhih

B) Murakıp

C) Teberrukat Saymanı

D) Ayniyat Saymanı

25. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi grup ve sınıf hizmetinden sayılmaz?

A) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı

B) Yurt içi ve yurt dışında, yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri

C) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı

D) Aylıksız izinde geçirilen süreler

26. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Kur’an kurslarının faaliyetleri içerisinde yer almaz?

A) Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek

B) İbadetler için gerekli sûre, ayet ve duaları ezberletmek

C) Hz. Peygamber’in hayatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler vermek

D) Hacca gidecek vatandaşlar için seminerler düzenlemek

27. Başkanlığa ait aşağıdaki unvanlardan hangisinin atanması Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile yapılamaz?

A) Daire Başkanı

B) Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

C) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

D) Başkanlık Müftüsü

28. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Atama ve Yer Değiştirme Kurulu üyeleri arasında yer almaz?

A) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

B) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

C) İnsan Kaynakları Genel Müdürü

D) Din Hizmetleri Genel Müdürü

29. Tutuklu ve hükümlülere din hizmetleri sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile hangi Bakanlık arasında protokol imzalanmıştır?

A) Adalet Bakanlığı

B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

C) İçişleri Bakanlığı

D) Milli Eğitim Bakanlığı

30. “Dini Soruları Cevaplandırma Hattı” aracılığı ile bilgi almak isteyen bir kimse aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır?

A) Alo 110

B) Alo 112

C) Alo 155

D) Alo 190

31. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hadis külliyatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadislerle İslam

B) Hadis Külliyatı Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi

C) Büyük Hadis Külliyatı

D) el-Lü’lüü ve’l-mercân

32. Hz. Ebubekir zamanında mushaf haline getirilen Kur’an-ı Kerim, hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

A) Hz. Ali

B) Ömer b. Abdülaziz

C) Hz. Osman

D) Hz. Ömer

33.

I. Nasr

II. Kevser

III. İhlâs

IV. Mâûn

Resmi mushafa göre yukarıdaki sûrelerin sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) III - II - I - IV

B) I - II - III - IV

C) IV - II - I - III9

D) II - IV - III - I

34. Başında “besmele” bulunmayan sûre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevbe

B) Yûnus

C) Furkân

D) Tâhâ

35. “Muavvizeteyn” diye bilinen iki sûre aşağıdakilerden hangileridir?

A) Kevser-İhlâs

B) Fîl-Kureyş

C) Felak-Nâs

D) Kâfirûn-Nasr

36. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âli İmrân

B) Enfâl

C) A‛raf

D) Bakara

37. Peygamberlere vahiy getirmekle vazifeli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrâîl

B) Mîkâîl

C) Azrâîl

D) İsrâfîl

38. Allah, peygamberlik ve ahiret ile ilgili inanılması gereken esasları doğrudan konu edinen ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkıh

B) Tasavvûf

C) Akâid

D) Hadis

39. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfatlarından biri değildir?

A) Vahdaniyet

B) Kıdem

C) Basar

D) Bekâ

40. Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup olmadığı hususunda görüş ayrılığı bulunmaktadır?

A) Hz. Musa

B) Hz. Lokmân

C) Hz. Hud

D) Hz. Şuayb

41. Aşağıdakilerden hangisi “ulü’l-azm” Peygamberlerden biri değildir?

A) Hz. Nuh

B) Hz. Muhammed

C) Hz. Şit

D) Hz. İbrahim

42. “Ameller ancak niyetlere göredir.” hadisi daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Cömertlik

B) İhlas

C) Amelde devamlılık

D) Doğruluk

43. Aşağıdakilerden hangisi “kütüb-i sitte” diye bilinen hadis kitapları içerisinde yer almamaktadır?

A) Sünen-i Tirmizi

B) Sünen-i Dârakutnî

C) Sünen-i İbn Mâce

D) Sünen-i Nesâî

44. Aşağıdakilerden hangisi makbul hadis çeşitlerindendir?

A) Metruk

B) Münker

C) Mevzu’

D) Hasen

45. Muttasıl veya munkatı bir senetle Hz. Peygambere isnad edilen söz, fiil ve takrirler aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

A) Merfu‛

B) Mevzu

C) Mevkûf

D) Maktu‛

46. Aşağıdakilerden hangisi, usul-i fıkhın tanımıdır?

A) İtikadi hükümleri inceleyen bilim dalıdır.

B) Delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen bilim dalıdır.

C) Ayet ve hadislerdeki kevnî durumları inceleyen bilim dalıdır.

D) İbadet konularını inceleyen bilim dalıdır.

47. Aşağıdaki fakihlerden hangisi Kitâbu’lharâc eserinin sahibi olup Irak'ta doğmuş ve Abbasîler devrinde “kâdı’l-kudât” unvanı ile meşhur olmuştur?

A) İmam Muhammed

B) Esed b. Furat

C) Ahmed b. Hanbel

D) Ebû Yusuf

48. Teyemmüm yapmanın sebeplerinden birisi de suyu kullanmayı engelleyen, dinen geçerli bir mazeretin/engelin bulunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu mazeretler arasında sayılmaz?

A) Su yolunda bir tehlikenin varlığı

B) Suyu elde etme araç ve gerecinin bulunmaması

C) Zengin bir kimse için suyun rayiç bedelle satılıyor olması

D) Suyu kullanmanın sağlık açısından tehlikeli oluşu

49.

I. Vücut hatlarını belli eden elbise ile kılınan namaz geçersizdir.

II. Normal durumlarda binek üzerinde nafile namaz kılmak caizdir.

III. Fecr-i kâzib, sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen, piramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlıktır.

IV. “Fey-i zeval”, “zeval vakti geçtikten sonra oluşan gölge” anlamına gelir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

50. “Allah’ın farz kıldığı namazlara ……….. denir.” ifadesinde boş bırakılan yere gelebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesnûn

B) Nafile

C) Mektûbe

D) Tatavvu’

51. Erkeklerin avret mahallini örtmeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hanefi mezhebine göre doğrudur?

A) Diz kapağı, avret mahallinden sayılır.

B) Avret mahalli, göbeğin üstünden başlar.

C) Avret mahalli sadece ‘muğallaza’ olan kısımdır.

D) Diz kapağı, avret mahallinden sayılmaz.

52. Aşağıdakilerden hangisi Cuma hutbesinin sahih olmasının şartlarındandır?

A) Kelime-i şahadet okunması

B) Hutbenin Cuma namazından önce okunması

C) Baston gibi bir şeye dayanarak okunması

D) Hutbeden önce iç ezan okunması

53. Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerin hangisine göre vaciptir?

A) Malikî

B) Hanbelî

C) Hanefî

D) Şafiî

54. Sehiv secdesi ile ilgili olarak aşağıda verilen hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Namazın sünnetlerinden herhangi birini terk etmek, sehiv secdesini gerektirir.

B) Namazın vaciplerinden birini terk etmek, sehiv secdesini gerektirir.

C) Namazın rükünlerinden birini tehir etmek, sehiv secdesini gerektirir.

D) Namazın rükünlerinden birini tekrar etmek, sehiv secdesini gerektirir.

55. Aşağıdakilerden hangisi mendup oruçlardan sayılmaz?

A) Zilhicce orucu

B) Pazartesi - Perşembe orucu

C) Visâl orucu

D) Davud orucu

CEVAP ANAHTARI
1C
2C
3D
4C
5C
6B
7B
8D
9D
10C
11D
12A
13A
14D
15A
16D
17B
18C
19A
20D
21D
22B
23D
24B
25D
26D
27C
28B
29A
30D
31A
32C
33C
34A
35C
36D
37A
38C
39C
40B
41C
42B
43B
44D
45A
46B
47D
48C
49C
50C
51A
52B
53C
54A
55C

Yorumlar

Mesajınız başarıyla eklendi. Yeni yorum yazın.

Daha eskileri yükle